Eerste matchingsite voor wensmoeders wensvaders & zaaddonoren
Welkom, (Inloggen)
Algemene Voorwaarden voor het gebruik van GaybyBoom.nl

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1 GaybyBoom biedt een online service aan, die klanten van GaybyBoom tegen betaling de mogelijkheid biedt elkaar te vinden en te leren kennen.

2. Toegang en tot standkoming van de overeenkomst

2.1 Voor toegang tot het gebruik van de GaybyBoom service dient de klant 18 jaar of ouder te zijn. Door het afsluiten van een lidmaatschap verklaart de klant 18 jaar of ouder te zijn.
2.2 Voor toegang tot het gebruik van de GaybyBoom service is registratie vereist. Hiervoor geeft de klant zijn contactgegevens op, die uitsluitende door GaybyBoom worden gebruikt ter controle. Daarnaast heeft de klant een e-mailadres nodig en een wachtwoord.
2.3 GaybyBoom biedt de klant een abonnement tegen betaling aan. De contractuele basis voor deze dienst zijn deze Algemene Voorwaarden. De klant wordt voor het afsluiten van de overeenkomst met betalingsverplichting over de inhoud van de betreffende dienst, over de prijs en over de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. Door betaling verklaart de klant dat hij een overeenkomst met betrekking tot de door hem geselecteerde dienst met betalingsverplichting wenst. De overeenkomst ontstaat door betaling van het abonnement.

3. Diensten

3.1 Bij registratie voor een abonnement vult men gedeeltelijk een profiel in dat na de eerste keer inloggen kan worden uitgebreid en gewijzigd. Via de ingebouwde matchfunctionaliteit kan een lid vervolgens uit haar automatisch geselecteerde lijst partijen uitzoeken die aansluiten op de persoonlijke wensen en behoeften.
3.2 Verdere betaalde diensten worden in hun afzonderlijke en actuele omvang gedetailleerd.
3.3 De GaybyBoom service is 24 uur, zeven dagen per week, met een graad van 99,5% per jaar beschikbaar. Uitzondering hierop zijn uitval door onderhoud en software-updates, alsmede uitval door technische of andere problemen, die niet onder de controle van GaybyBoom vallen (door overmacht, door schuld van derden, etc.). Om de GaybyBoom service in volle omvang te kunnen gebruiken, moet de klant de nieuwste (browser)technologieën gebruiken, dan wel het gebruik daarvan op zijn computer mogelijk te maken (bijv. het activeren van javascript, cookies, pop-ups). Bij het gebruik van oudere of niet algemeen gebruikte technologie, kan het zijn dat de klant de diensten van GaybyBoom slechts beperkt kan gebruiken.

4. Privacy Policy

Wanneer je de website bezoekt of op een andere manier gebruik maakt van de diensten van GaybyBoom, worden er persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het moederbedrijf Idezia, Oppenheimstraat 82, 9714ET Groningen, Nederland. GaybyBoom vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens GaybyBoom van jou verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.
4.1 Wanneer je je bij ons registreert, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan GaybyBoom, kan GaybyBoom aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende jouw gebruik van de diensten van GaybyBoom. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
4.1.1 Apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van GaybyBoom. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertise-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
4.1.2 Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
4.1.3 Locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van jouw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt.
4.2 De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door GaybyBoom verwerkt voor de volgende doeleinden:
4.2.1 Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld om op basis van je profiel te zoeken naar de best passende kandida(a)t(en) en om je profiel in het zoekresultaat van andere leden te tonen.
4.2.2 Voor de financiële administratie.
4.3 De verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met GaybyBoom sluit wanneer je een product of dienst afneemt.
4.3.1 Om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van GaybyBoom.
4.3.2 Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (elektronische) boodschap te sturen.
4.3.3 Om je gerichte advertenties van GaybyBoom te tonen op websites van derden. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Google specifieke doelgroepen aan te maken. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond.
De grondslag voor de verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je door middel van het accepteren van de cookieverklaring van de website  van GaybyBoom. Om te voldoen aan de op GaybyBoom van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst. De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van GaybyBoom. De over jou bekende informatie kan door GaybyBoom op anonieme basis worden gebruikt voor analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet naar jou herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt GaybyBoom in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen.
4.4 Jouw gegevens (met uitzondering van de gegevens die onderdeel zijn van je profiel en die openbaar zijn) worden door GaybyBoom zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. Jouw gegevens kunnen zonder je uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door GaybyBoom worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van betaaldiensten, software, website programmeurs, (advertentie)platforms, hostingdiensten en (direct) marketingdiensten. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van GaybyBoom voor de in deze verklaring genoemde doeleinden. Daarnaast is het mogelijk dat GaybyBoom op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als een door jou geplaatste uiting of handeling op ons platform onrechtmatig is tegenover die derde. GaybyBoom zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.
4.5 Via de website van GaybyBoom kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van jou verzamelen. Daarnaast kun je via de website van GaybyBoom gebruik maken van diensten van een partner van GaybyBoom, of terecht komen op de site van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen.
4.6 GaybyBoom verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
4.7 GaybyBoom respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van GaybyBoom. GaybyBoom spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
4.8 Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die GaybyBoom van jou verwerkt.
Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking
Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door GaybyBoom zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je ook je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. 
Recht op gegevensoverdracht
Je kunt de gegevens die GaybyBoom met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met GaybyBoom opvragen. 
Klachtrecht
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via de hiervoor genoemde contactinformatie. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
4.9 GaybyBoom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

5. Opzegging

5.1 De klant heeft ten alle tijde het recht om de overeenkomst tot het lidmaatschap per direct op te zeggen. Het lidmaatschap kan worden opgezegd door het aanklikken van de link "Mijn Account” in het Account Menu. Wanneer de klant zijn e-mailadres en wachtwoord invult en ter controle “DELETE ACCOUNT” invult kan het account verwijderd worden. Hiermee wordt het lidmaatschap beëindigt en zal het profiel niet meer beschikbaar zijn voor andere leden.

GaybyBoom heeft ten alle tijde het recht om de overeenkomst tot het lidmaatschap op te zeggen, indien wordt besloten om de website en haar diensten op te heffen. Bij lidmaatschap korter dan 3 maanden zal GaybyBoom 50% van het inschrijfgeld aan de klant terugbetalen. Bij lidmaatschap langer dan 3 maanden maar korter dan 6 maanden zal GaybyBoom 25% van het inschrijfgeld aan de klant terugbetalen. Bij lidmaatschap langer dan 6 maanden is GaybyBoom de klant niets verschuldigd. 

6. Aansprakelijkheid van GaybyBoom

6.1 GaybyBoom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve of gedateerde informatie in de aanmeldingen en/of profielen van de klant.
6.2 GaybyBoom is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie in zijn artikelen en formulieren.
6.3 GaybyBoom is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes. GaybyBoom biedt alleen de technische voorzieningen, die - onder de in paragraaf 3 vastgelegde voorwaarden – in het algemeen het leggen van contact mogelijk maken. GaybyBoom is daarom niet aansprakelijk als er binnen de looptijd van de overeenkomst geen contact tot stand komt.
6.4 GaybyBoom accepteert bovendien geen aansprakelijkheid voor het eventuele misbruik van informatie. Het is mogelijk dat klanten de GaybyBoom-service ondanks het verbod op ontoelaatbare of onrechtmatige wijze gebruiken. Voor een zodanig ontoelaatbaar of onrechtmatig gebruik is elke aansprakelijkheid van GaybyBoom uitgesloten. GaybyBoom is ook niet aansprakelijkheid voor misbruik door derden van informatie die de klant zelf voor die derden toegankelijk gemaakt heeft.

7. Verantwoordelijkheid en plichten van de klant

7.1 De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en daarmee voor de informatie die hij over zichzelf opgeeft. De klant verzekert, dat de opgegeven gegevens naar waarheid zijn en hem persoonlijk beschrijven. Opzettelijke en/of met oneerlijke bedoelingen opgegeven valse gegevens kunnen civielrechtelijke stappen tot gevolg hebben.
7.2 De klant verzekert verder dat hij de GaybyBoom-service uitsluitend voor private doeleinden gebruikt, geen zakelijke bedoelingen heeft en de aan hem toevertrouwde gegevens van derden niet gebruikt voor commerciële- of reclamedoeleinden. Het is niet toegestaan, de gegevens van andere klanten systematisch uit te lezen (bijv. door middel van software of het simpelweg kopiëren van gegevens), om ze buiten de dienst van GaybyBoom om te gebruiken. Het is in zoverre ook verboden computerprogramma's te gebruiken voor het automatisch uitlezen van gegevens, zoals bijvoorbeeld crawlers.
7.3 De klant verplicht zich, om GaybyBoom te vrijwaren van elk soort rechtsvordering, schade, nadeel of eisen, die door zijn aanmelding en/of deelname aan deze service zouden kunnen ontstaan. In het bijzonder verplicht de klant zich ertoe om GaybyBoom te vrijwaren van elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en eisen, die ontstaan uit schade wegens laster, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten, wegens uitval van diensten voor andere klanten, schending van deze Algemene Voorwaarden, wegens de schending van intellectueel eigendom of andere rechten.
7.4 De klant is verplicht om live-chat vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van hun auteur voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon-, e-mailadressen, URL's of andere persoonlijke gegevens van andere klanten.
7.5 De klant wordt verzocht om de voor hem ingekomen berichten met regelmatige en redelijke tussenpozen op te roepen en naar behoefte op de eigen pc of ander opslagmedium te archiveren. GaybyBoom heeft het recht om de in de account van de klant opgeslagen berichten na verloop van 12 maanden na verzending resp. ontvangst zonder nader bericht te wissen. Wanneer de klant 6 achtereenvolgende maanden niet heeft ingelogd op zijn account, heeft GaybyBoom het recht deze te verwijderen en wordt het lidmaatschap beëindigd.
7.6 Verder verplicht de klant zich om de service niet te misbruiken, met name;
• Geen teksten of foto's te verspreiden die in strijd zijn met de goede zeden, dan wel obsceen, pornografisch, of links- dan wel rechts-radicaal zijn.
• via de service geen belasterend, aanstootgevend of op andere wijze onrechtmatig materiaal of zodanige informatie te verspreiden;
• andere personen niet te bedreigen, te hinderen of de rechten van derden te schenden;
• er geen gegevens op te zetten die
1. a) een virus bevatten (geïnfecteerde software) of
2. b) software of ander materiaal bevatten dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij de klant de rechten daarop heeft of de vereiste toestemming; de service niet op een wijze te gebruiken, die beschikbaarheid van het aanbod voor andere klanten nadelig beïnvloedt;
• geen e–mails of berichten te onderscheppen en ook niet te proberen ze te onderscheppen;
• e-mails of berichten aan klanten met geen ander doel als de communicatie te versturen en vooral het aanprijzen of aanbieden van artikelen of diensten aan andere klanten na te laten (met uitzondering van het geval dat dit uitdrukkelijk door GaybyBoom is toegestaan);
• geen kettingbrieven te versturen;
• geen berichten te verzenden of anderzijds kenbaar maken van uitingen die een commercieel doel dienen. Hieronder valt ook het commercieel en illegaal aanbieden van zaadcellen / eicellen / draagmoederschap etc.
• in de persoonsbeschrijving en profielschets geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e-mailadressen etc. te noemen, voor zover deze gegevens niet uitdrukkelijk vereist worden. (het is bijvoorbeeld niet toegestaan om persoonsgegevens in het profiel op te nemen met als doel om buiten de aangeboden GaybyBoom diensten om contact te leggen met andere leden)
• een bestaand profiel overdragen aan een andere persoon of een bestaand profiel doorverkopen aan derden.
• het opzettelijk verzwijgen van medische of psychische informatie die derden direct of indirect schade kunnen berokkenen.
7.7 Niet-naleving van een van de in punt 7.6 genoemde gedragsverplichtingen kan de volgende sancties met zich meebrengen: de eis om stelling te nemen bij een verdenking van overtreding van het contract / de wet, de blokkering van het gebruik tot de services van GaybyBoom tijdens opheldering van de situatie (met name bij meerdere klachten van andere klanten), de waarschuwing van een klant, beperkingen van het gebruik van toepassingen in de GaybyBoom-service, het deels wissen van inhouden. De niet-naleving van de in punt 7.6 genoemde verplichtingen kan voorts zowel tot onmiddellijke ontbinding van de gebruiksovereenkomst leiden als tot civiel- en strafrechtelijke procedures. Blokkering van toegang verandert niets aan de betalingsverplichting voor de aangevraagde diensten.

8. Communicatie

Mededelingen van GaybyBoom aan zijn klanten vinden plaats via het beeldscherm na een “login” of per e-mail. Mededelingen van klanten aan GaybyBoom gebeuren via de contactpagina op de GaybyBoom-website, per e-mail via de op de GaybyBoom-pagina’s uitdrukkelijk genoemde adressen of via de post. Voor de correcte identificatie en ter bescherming tegen misbruik is het vereist dat de klant in zijn mededelingen de volgende twee gegevens vermeldt:
(1) Het bij GaybyBoom geregistreerde e-mailadres, en de gebruikersnaam
(2) Het Service wachtwoord

9. Gebruiks- en auteursrechten

GaybyBoom heeft in de verhouding met de klant het exclusieve eigendom van de vermenigvuldigings-, verspreidings-, verwerkings- en alle auteursrechten evenals het recht van immateriële overdracht en weergave van de GaybyBoom-website en de daarin opgenomen inhoud. Het gebruik van alle programma's en de daarin opgenomen inhoud, materialen en merken- en handelsnamen is uitsluitend toegestaan voor de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doelen.

10. Herroepingsinformatie, uitsluiting van het herroepingsrecht

10.1 Elke klant heeft het recht aan GaybyBoom mee te delen dat hij afziet van de dienstverlening, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping is te richten aan:
Per post: GaybyBoom, Regattaweg 278, 9731 NC Groningen, Nederland
Per E-mail: info@GaybyBoom.nl
Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn herroepingsbericht op te nemen:
(1) Het bij GaybyBoom geregistreerde e-mailadres
(2) Het wachtwoord
10.2 Bijzondere aanwijzingen
Bij een dienstverlening vervalt het herroepingsrecht voortijdig, als GaybyBoom met de uitvoering van de dienstverlening met uitdrukkelijke toestemming van de klant voor het einde van de herroepingsperiode begonnen is of de klant zelf al begonnen is (bijvoorbeeld: profielen bekeken, chatberichten verzenden/beantwoorden).
10.3 GaybyBoom heeft te allen tijde het recht om een inschrijving te weigeren of herroepen, bijvoorbeeld na een meldling van misbruik. Wanneer een klant meer dan 14 dagen staat ingeschreven op de site is GaybyBoom niet verplicht om het inschrijfgeld terug te betalen.

11. Auteursrecht fotomateriaal en richtlijnen fotogallerij

11.1 Het is klanten toegestaan om foto's in een fotogallerij te plaatsen, waarbij een profielfoto een vereiste is. De klant verklaart, door fotomateriaal te plaatsen, te beschikken over het auteursrecht. De klant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit beeldmateriaal. Het schenden van het auteursrecht kan voorts zowel tot onmiddellijke ontbinding van de gebruiksovereenkomst leiden als tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de klant zelf.
11.2 Leden hebben in totaal 2MB ruimte op de GaybyBoom server en kunnen maximaal 10 foto's uploaden. De geaccepteerde filetypes zijn .jpg, .jpeg, .gif en .png. Een enkele foto kan maximaal 250kb groot zijn. Als een van de hieronder genoemde punten het geval is, of als een foto op een andere manier in tegenspraak is met onze voorwaarden, behouden we ons het recht voor om de foto te weigeren of te verwijderen:
• waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) reeds met een ander account is/zijn geregistreerd
• met een seksuele inhoud of naaktfoto’s
• waar een copyright op rust, bijv. een cartoon of een bekende persoonlijkheid
• die een beledigend of discriminerend karakter hebben
• met een commerciële inhoud
• waar persoonlijke gegevens op staan, zoals namen en adressen
11.3 Als profielfoto mag enkel een recente foto van jezelf geplaatst worden, waarop het gezicht herkenbaar staat afgebeeld. Een profielfoto is een vereiste voor het gebruik van de GaybyBoom diensten. 

12. Commerciele donatie

In Nederland (net als in de meeste landen) is in de wet vastgelegd dat het doneren van zaadcellen altijd vrijwillig, onbetaald en zonder enige dwang moet plaatsvinden. Het afstaan of ontvangen van zaadcellen, of het daarbij bemiddelen met winstoogmerk, is in Nederland verboden. Men begaat dan een strafbaar feit. GaybyBoom bemiddelt alleen in het leggen van contacten tussen betrokkenen. De website is bedoeld als ontmoetingsplaats voor diegene met een kinderwens die alleen vervuld kan worden door gebruik te maken van een spermadonor. GaybyBoom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gebeurtenissen die voortvloeien uit de gelegde contacten via de website.
GaybyBoom ontvangt geen enkele vergoeding uit eventuele vervolgtrajecten van haar leden. Het lidmaatschap van GaybyBoom is enkel en alleen bedoeld om gebruik te kunnen maken van het website platform om contacten te leggen. GaybyBoom bemiddelt niet tussen partijen.

Registreren

Inschrijven kost éénmalig € 79,- voor onbeperkt lidmaatschap.

Zodra je onderstaand inschrijfformulier hebt ingevuld, kan je via iDeal of Mister Cash de betaling doen. Daarna sturen we je een bevestiging per e-mail en kun je verder je profiel invullen. Heb je vragen stuur ons dan een mail via het contactformulier.

Let op: op dit moment is inschrijven niet mogelijk. Excuses voor het ongemak.

Inschrijfformulier

Persoon 1
Persoon 2 (eventueel)
ContactgegevensKies een wachtwoord

Ik accepteer de Algemene Voorwaarden